Helder HRM

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

Deze Algemene Voorwaarden verstaan onder:

 1. Helder HRM / Helder HRM bv, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75249626, gevestigd aan de Lasondersingel 151, 7514 BR te Enschede.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke en/of rechtspersoon die met Helder HRM een overeenkomst voor dienstverlening aangaat.
 3. Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening en/of uitvoering van een door Opdrachtgever verstrekte opdracht.


Artikel 2 – Algemeen

 1. Op alle door Helder HRM gesloten overeenkomsten en wijzigingen daarvan, door Helder HRM uit te voeren opdrachten, respectievelijk uitgebrachte adviezen zijn deze voorwaarden onverkort van toepassing. Het aan Helder HRM verstrekken van opdrachten wordt geacht onvoorwaardelijke erkenning en aanvaarding van deze voorwaarden in te houden.
 2. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen of overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig voor zover deze schriftelijk zijn bevestigd door Helder HRM.
 3. De Partijen zullen geen rechten en/of verplichtingen uit de tussen hen aangegane overeenkomst afstaan of op een andere wijze overdragen zonder schriftelijke toestemming van de andere partij.
 4. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Helder HRM sluit.
 5. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 6. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij – indien en voor zoveel mogelijk – het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.


Artikel 3 – Tarieven en honorarium, recht van reclamatie

 1. Alle in overeenkomsten tussen Helder HRM en Opdrachtgever genoemde tarieven en/of honorarium zijn op de datum van dagtekening geldende tarieven en/of honorarium. Helder HRM is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten der overeenkomst, dan wel na het verzenden van de aanbieding.
 2. Alle in overeenkomsten genoemde tarieven en/of honorarium zijn exclusief BTW. Betalingen dienen inclusief BTW te worden voldaan, volgens factuur. Reclamaties betreffende enige nota moeten binnen 10 (tien) kalenderdagen na de factuurdatum schriftelijk zijn ingediend. Na deze periode vervalt het recht van de Opdrachtgever om te reclameren. De bewijslast van de tijdige indiening van de reclamatie rust op de Opdrachtgever. Indien een klacht wordt ingediend kan de Opdrachtgever geen beroep doen op opschorting van de betalingsverplichting of op verrekening.
 3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.


Artikel 4 – De opdracht

Helder HRM zal de opdracht met zorg uitvoeren en de Opdrachtgever periodiek op de hoogte houden van de voortgang. De door Helder HRM aangegeven termijn voor het uitvoeren van de opdracht zal steeds indicatief zijn, zodat aan overschrijding van die termijn de Opdrachtgever noch het recht kan ontlenen de overeenkomst te ontbinden, noch het recht kan ontlenen schadevergoeding te eisen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is. Indien voor de uitvoering van de opdracht het noodzakelijk is dat de Opdrachtgever zijn medewerking verleent, zal hij steeds tijdig en schriftelijk al de noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen waarom door Helder HRM wordt verzocht. Indien de Opdrachtgever aanpassing respectievelijk wijziging van de opdracht wenst, zal Helder HRM de Opdrachtgever van de consequenties van deze aanpassing (in het bijzonder ten aanzien van de te betalen vergoeding respectievelijk de te verwachten declaratie) nader informeren.

De door Helder HRM uit te voeren werkzaamheden zullen zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever op het moment van ondertekenen van de opdracht, respectievelijk bij het geven van de opdracht verstrekte schriftelijke dan wel mondelinge informatie, alsook op de op dat moment geldende fiscale en juridische opvattingen zoals blijkt uit literatuur en/of jurisprudentie.

Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen van Helder HRM welke geen betrekking hebben op de verstrekte opdracht.


Artikel 5 – Uitvoering van de overeenkomst

1. Helder HRM zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

 1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Helder HRM het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 2. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Helder HRM aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Helder HRM worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Helder HRM zijn verstrekt, heeft Helder HRM het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. Helder HRM is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Helder HRM is uit gegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Helder HRM kenbaar behoorde te zijn.
 4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Helder HRM de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 5. Indien door Helder HRM of door Helder HRM ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Helder HRM voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Helder HRM toerekenbaar is.


Artikel 6 – Onuitvoerbaarheid van de opdracht

Helder HRM heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.
Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.


Artikel 7 – Wijzigingen in de opdracht

 1. Indien de omvang van de aan Helder HRM verstrekte opdracht na het sluiten van de betreffende overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is Helder HRM gerechtigd eventueel meerwerk bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Van meerwerk is ook sprake indien de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.
 2. Indien Opdrachtgever de opdracht op eigen initiatief niet voortzet c.q. beëindigt dan wel wanneer de Opdrachtgever de opdracht 3 maanden of langer on-hold zet, is Helder HRM gerechtigd aan Opdrachtgever een annuleringsvergoeding in rekening te brengen. De hoogte van de annuleringsvergoeding bedraagt 25% van het te verwachten honorarium met een minimum honorarium van €1.500,-.
 3. Indien de opdracht na de in artikel 7.2 genoemde situatie binnen een termijn van 6 maanden na stopzetting weer zal worden voortgezet, zal hetgeen op basis van voornoemd lid door Opdrachtgever aan Helder HRM is betaald in mindering brengen op hetgeen Opdrachtgever na het voltooien van de opdracht gezien dit artikel verschuldigd zal zijn. Deze verrekening geldt alleen als Opdrachtgever tijdig al aan het Helder HRM verschuldigde uit de opdracht heeft voldaan.


Artikel 8 – Contractsduur, uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst tussen Helder HRM en een Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever Helder HRM derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
 3. Indien de Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn voldoet aan de betalingsverplichting ten opzichte van Helder HRM of surséance van betaling of faillissement of liquidatie van het bedrijf van de Opdrachtgever, dan wel indien de Opdrachtgever nalaat verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, ontstaat voor Helder HRM het volgende recht: zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst kan Helder HRM de overeenkomst schriftelijk beëindigen. Deze beëindiging geeft de Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of restitutie van enig door hem verrichte prestatie.


Artikel 9 – Opzegging van de opdracht

Indien de overeenkomst tot het verrichten van een opdracht is aangegaan voor onbepaalde tijd, kan deze door beide partijen te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.


Artikel 10 – Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, Helder HRM gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en Helder HRM zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Helder HRM niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.


Artikel 11 – Intellectuele eigendom

Helder HRM behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte plannen, documenten en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “know-how”, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of na de verkoop nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van Opdrachtgever.

De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Helder HRM noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij Opdrachtgever, noch aan derden worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt, noch door Opdrachtgever worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Helder HRM verstrekt zijn.

Opdrachtgever vrijwaart Helder HRM voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.


Artikel 12 – Aansprakelijkheid

Helder HRM en/of zijn personeelsleden zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade uit hoofde van, door of in verband met de overeenkomst ontstaan, ongeacht of dit verlies of deze schade door Opdrachtgever of derde is geleden. Verder zal er direct of indirect geen aansprakelijkheid worden gedragen voor het gedrag of eventueel ondeugdelijk werk dat is verricht door Helder HRM. Eventuele aansprakelijkheid van Helder HRM is beperkt tot het honorarium dat hem voor de opdracht toekomt, met een maximum van € 5.000,-.


Artikel 13 – Betaling

De Opdrachtgever verplicht zich tot het betalen van de door Helder HRM bij de Opdrachtgever in te dienen declaraties, binnen 14 dagen na dagtekening van de declaratie. Bij niet tijdige betaling van de declaratie respectievelijk enig aan Helder HRM verschuldigd bedrag binnen de aangegeven betalingstermijn is Helder HRM gerechtigd tot een rentevergoeding over het totaal van de vordering vanaf de vervaldag van de betalingstermijn ter grootte van de wettelijke rente vermeerderd met 3% per maand c.q. naar rato per maand.


Artikel 14 – Wanbetaling

Indien de Opdrachtgever nalatig is in de nakoming van op hem uit hoofde van de overeenkomst respectievelijk opdracht rustende verplichtingen dan wel nalatig is hetgeen door hem verschuldigd is te betalen, alsmede ingeval van aanvraag van faillissement of surséance van betaling door de Opdrachtgever zelf en/of door derden, zullen alle door de Opdrachtgever aan Helder HRM verschuldigde bedragen van rechtswege, zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is terstond geheel opeisbaar zijn. Tevens zal Helder HRM alsdan gerechtigd zijn haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten dan wel de overeenkomst door een aldus luidende verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Helder HRM op vergoeding van de door haar terzake van ontbinding geldende geleden schade respectievelijk vergoeding van de door of namens haar verrichte werkzaamheden. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die Helder HRM zal moeten maken om de haar toekomende bedragen te incasseren dan wel de Opdrachtgever te bewegen tot het nakomen van de op hem rustende verplichtingen zullen voor rekening van de Opdrachtgever komen, waarbij de Opdrachtgever terzake van buitengerechtelijke kosten minimaal 15% van het verschuldigde bedrag Helder HRM zal dienen te vergoeden met een minimum van € 100,-.


Artikel 15 – Toepasselijk recht                         

Op de overeenkomst is van toepassing Nederlands recht.


Artikel 16 – Bevoegde rechter

Geschillen voortvloeiende uit de overeenkomst zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter bij de Rechtbank Almelo.