Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Helder HRM. In deze verklaring wordt omschreven hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan, welke door ons verzameld zijn of worden.

Voor vragen, mail gerust naar info@helder-hrm.nl of bel 074 256 9676.

 

Inleiding

In deze privacyverklaring is te lezen hoe wij persoonsgegevens verzamelen en hoe we daarna met de gegevens omgaan. We verklaren waarom we gegevens verzamelen en wat jouw rechten zijn met betrekking tot deze gegevens.

Deze verklaring kan tussentijds gewijzigd worden, bijvoorbeeld naar aanleiding van wetsveranderingen.

Helder HRM

Helder HRM is een HRM-adviesbureau en werving & selectiebureau dat gevestigd is in Hengelo, Overijssel. Zoals onze naam al doet vermoeden hebben wij een heldere aanpak. We zijn in onze dienstverlening concreet, transparant, pragmatisch en zoeken daarin de beste oplossing voor jou.  Deze transparantie bieden wij ook bij de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Bij onze dienstverlening hebben wij regelmatig persoonsgegevens nodig. Voor jou is het van belang dat je dan weet welke gegevens dit zijn en wat wij met jouw gegevens doen. Dit lees je terug in deze verklaring. Mocht je het niet prettig vinden dat wij gebruik maken van jouw gegevens, neem dan gerust contact met ons op.

Persoonsgegevens die wij verwerken en het doel

Helder HRM verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Daarnaast verwerken wij gegevens die door betrokkene beschikbaar gesteld zijn op (semi-)openbare platformen zoals Indeed en LinkedIn.

Deze persoonsgegevens heeft de betrokkene beschikbaar gesteld in het kader van (open) sollicitaties. Het gaat hierbij om gegevens die op het curriculum vitae terug te vinden zijn (namen, woonplaats, geboortedatum, werkverleden, opleidingen etc.). Daarnaast kunnen notities gemaakt worden van gegevens die sollicitanten tijdens de procedure delen met Helder HRM. Al deze persoonsgegevens zijn benodigd bij de totstandkoming van een sollicitatieprocedure.

Bij detachering hebben wij daarnaast een BSN nummer, kopie legitimatiebewijs en bankrekeningnummer nodig. Dit in verband met wettelijke verplichtingen, administratie en salarisbetaling.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw toestemming of omdat verwerking van jouw gegevens noodzakelijk is om jou in contact te brengen met (potentiële) opdrachtgevers. Van opdrachtgevers worden alleen zakelijke gegevens verwerkt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonsgegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@helder-hrm.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Helder HRM neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor betrokkenen. Helder HRM gebruikt voor de verwerking van persoonsgegevens het programma RIS van Tangram. Als de betrokkene via de website van Helder HRM zich inschrijft of solliciteert, zal gevraagd worden of de betrokkenen hiervoor toestemming geeft. Daarnaast wordt gevraagd hoelang de gegevens bewaard mogen worden. Na deze periode worden de gegevens geanonimiseerd. RIS wordt gebruikt om persoonsgegevens overzichtelijk en beveiligd op te slaan, zodat deze gebruikt kunnen worden bij onze dienstverlening. RIS is een afgesloten omgeving waar alleen medewerkers van Helder HRM toegang toe hebben.

Helder HRM bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De uiterlijke bewaartermijn is één jaar.

Ontvangers van persoonsgegevens

Helder HRM verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Helder HRM blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wij delen persoonsgegevens met onze opdrachtgevers met de toestemming van de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden deels geanonimiseerd door het cv om te zetten in een profiel. In dit profiel worden onder andere contactgegevens en adresgegevens verwijderd.

Detacheren doen wij via Timing Payroll Services. Bij detachering delen wij verwerkte persoonsgegevens met Timing Payroll Services. Daarnaast zal gevraagd worden om een kopie van een legitimatiebewijs, BSN en een bankrekeningnummer.

Cookies of vergelijkbare technieken

Helder HRM gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Jouw rechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Helder HRM en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@helder-hrm.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Helder HRM wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging van persoonsgegevens

Helder HRM neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons!