Helder HRM

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Helder HRM. In deze verklaring wordt omschreven hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan, welke door ons verzameld zijn of worden.

In deze privacyverklaring is te lezen hoe wij persoonsgegevens verzamelen en hoe we daarna met de gegevens omgaan. We verklaren waarom we gegevens verzamelen en wat jouw rechten zijn met betrekking tot deze gegevens.

Deze verklaring kan tussentijds gewijzigd worden, bijvoorbeeld naar aanleiding van wetsveranderingen.

 

Privacyverklaring

 

Helder HRM is een HRM-adviesbureau en werving & selectiebureau dat gevestigd is in Enschede, Overijssel. Zoals onze naam al doet vermoeden hebben wij een heldere aanpak. We zijn in onze dienstverlening concreet, transparant, pragmatisch en zoeken daarin de beste oplossing voor jou.  Deze transparantie bieden wij ook bij de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Bij onze dienstverlening hebben wij regelmatig persoonsgegevens nodig. Voor jou is het van belang dat je dan weet welke gegevens dit zijn en wat wij met jouw gegevens doen. Dit lees je terug in deze verklaring. Mocht je het niet prettig vinden dat wij gebruik maken van jouw gegevens, neem dan gerust contact met ons op.

Persoonsgegevens die wij verwerken en het doel

Helder HRM verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Daarnaast verwerken wij gegevens die door betrokkene beschikbaar gesteld zijn op (semi-)openbare platformen zoals Indeed en LinkedIn.
Deze persoonsgegevens heeft de betrokkene beschikbaar gesteld in het kader van (open) sollicitaties. Het gaat hierbij om gegevens die op het curriculum vitae terug te vinden zijn (namen, woonplaats, geboortedatum, werkverleden, opleidingen etc.). Daarnaast kunnen notities gemaakt worden van gegevens die sollicitanten tijdens de procedure delen met Helder HRM. Al deze persoonsgegevens zijn benodigd bij de totstandkoming van een sollicitatieprocedure.

Bij interim-opdrachten/detachering hebben wij daarnaast een BSN nummer, kopie legitimatiebewijs en bankrekeningnummer nodig. Dit in verband met wettelijke verplichtingen, administratie en betalingen.

Voor trajecten ten behoeve van persoonlijke ontwikkeling en/of het afnemen van een persoonlijkheidsanalyse worden notities en rapporten bewaard met als doel jou te coachen.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw toestemming of omdat verwerking van jouw gegevens noodzakelijk is om jou in contact te brengen met (potentiële) opdrachtgevers.

Van opdrachtgevers worden alleen zakelijke gegevens verwerkt. Helder HRM registreert ook persoonsgegevens van betrokkenen die er werkzaam zijn, zodat we gericht informatie kunnen verstrekken over onze dienstverlening en een zakelijke relatie kunnen onderhouden. De gegevens die we verzamelen: naam, functie, telefoon, e-mailadres en andere relevante contactgegevens.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonsgegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@helder-hrm.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Bewaartermijn gegevens

Helder HRM bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Je sollicitatiegegevens worden doorgaans 12 maanden bewaard. Ben je op gesprek geweest bij een klant/opdrachtgever of bemiddeld naar een nieuwe baan dan hanteren wij een bewaartermijn van minstens 24 maanden. Na afloop van de aangegeven periode worden je persoonsgegevens verwijderd.

Zijn wij een samenwerking met je aangegaan in het kader van een interim-opdracht dan bewaren wij je persoonsgegevens 24 maanden na het verstrijken van je interim-opdracht. Voor sommige gegevens, zoals kopie van je id-bewijs geldt een fiscale bewaarplicht van vijf jaar na beëindiging van je interim-opdracht. Voor andere gegevens is de vuistregel een bewaartermijn van twee jaar na afloop van je opdracht.

Notities en/of persoonlijkheidsanalyses in het kader van persoonlijke ontwikkeling of inzetbaarheid worden door ons niet langer dan noodzakelijk bewaard, maar maximaal 12 maanden.

Ontvangers van persoonsgegevens

Helder HRM verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij delen jouw persoonsgegevens met onze opdrachtgevers alleen met je toestemming.

Cookies of vergelijkbare technieken

Helder HRM gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Jouw rechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Helder HRM en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@helder-hrm.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Helder HRM wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Beveiliging van persoonsgegevens

Helder HRM neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons!